NL1 Junho 2016                        NL14 julho 2017                      NLo8 agosto 2018

NL2 Julho 2016                         NL15 agosto 2017                    NL09 setembro 2018

NL3 Agosto 2016                       NL16 setembro 2017              NL10 outubro 2018

NL4 Setembro 2016                  NL17 outubro 2017                 NL11 novembro 2018

NL5 Outubro 2016                    NL18 novembro 2017             NL12 dezembro 2018

NL6 Novembro 2016                NL19 dezembro 2017              NL01.19 janeiro 2019

NL7 Dezembro 2016                 NL01 janeiro 2018                  NL 02.19 fevereiro 2019

NL8 janeiro 2017                      NL02 fevereiro 2018              NL 03.19 março 2019

NL9 fevereiro 2017                   NL03 março 2018                   NL 04.19 abril 2019

NL10 março 2017                      NL04 abril 2018                      NL 05.19 maio 2019

NL11 abril 2017                          NL05 maio 2018                     NL 06.19 junho 2019

NL12 maio 2017                         NL06 junho 2018                   NL 07.19 julho 2019

NL13 junho 2017                       NL07 julho 2018